ภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวมาแวะพักผ่อน

ณ พัชราวิว รีสอร์ท เลขที่ 176 หมู่ 3 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี