ภาพบรรยากาศการพักผ่อน ณ โรงแรมพัชราวิว จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวมาแวะพักผ่อน ณ โรงแรมพัชราวิว เลขที่ 176 หมู่ 3 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี