ภาพบรรยากาศลอยกระทง ปี 2563 ชุด 2

ภาพบรรยากาศลอยกระทง ปี 2563 ชุด 2 ณ โรงแรมพัชราวิว อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี