บรรยาศบางมุม ณ โรงแรมพัชราวิว

บรรยาศบางมุม ณ โรงแรมพัชราวิว จ.อุบลราชธานี