โคมลอย งานลอยกระทง ณ โรงแรมพัชราวิว

โคมลอยบูชา ในงานลอยกระทง ณ โรงแรมพัชราวิว ปี 2563