ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในงานเปิดโรงแรมพัชราวิว

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ โรงแรมพัชราวิว
เลขที่ 176 หมู่ 3 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

เวลา 18.00 น. ขอเชิญรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)
ขออภัยหากมิได้มาเรียนด้วยตนเอง