โรงแรมพัชราวิวในตอนเช้า

ณ โรงแรมพัชราวิว เลขที่ 176 หมู่ 3 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี