นักท่องเที่ยวมาแวะพักผ่อน

ภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวมาแวะพักผ่อน ณ พัชราวิว รีสอร์ท เลขที่ 176 หมู่ 3 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี