ภาพบรรยากาศลอยกระทง ปี 2565

ภาพบรรยากาศลอยกระทง ปี 2565 ณ โรงแรมพัชราวิว อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี